شور انگیز

شورانگیز سازی جدید و از ابداعات استاد قنبری مهر میباشد. این ساز از نظر فیزیکی چیزی شبیه تار و سه تار و تنبور میباشد.
کاسه شور انگیز از نظر اندازه شبیه تنبور است که روی صفحه چوبی آن قطعه ای پوست برای طنین بیشتر صدا کشیده میشود.
ساز شورانگیز دارای شش گوشی در قسمت سرپنجه و بیست و چهار عدد پرده بر روی دسته است.
این ساز از نظر صدایی تلفیقی از تار و سه تار و تنبور است.