درباره سازما

كارگاه توليدصنايع دستى ازبسيارى جهات باكارگاه هاى توليدى ديگرمتفاوت است،نه فقط به دليل محصول توليدشده كه دست ساخته اى است منحصربه فرد،وحتى اگربارهاوبارهابهترازآن هم ساخته شوداماازاين يكى فقط همين يكى است وبس....ازسوى ديگركارگاه توليدسازهاى اصيل ايرانى باديگركارگاه هاى صنايع دستى تفاوت هايى هم دارند.دراين كارگاه ها محصولى توليدمى شودكه ازچندين جهت نگاهى متفاوت تررامى طلبد.محصول توليدشده نه فقط چشم رابه جهت زيبايى آن درگير مى كندبلكه حس شنوايى رامفتون صداى بيرون آمده ازكالبدخودمى كند.شنوندگان زيادى هم مى توانندازلذت شنيدن صداوديدن نواختن يك سازكه معجزه اى بزرگ است بهرمندشوند.
پس علاوه بر صنعتگر،محلى كه سازدرآن ساخته مى شود،حس وحال حاكم براين مكان،ابزارها ومصالح مورداستفاده،دلبستگى وعلاقه شخصى سازنده به آن هاوبه محصول نهايى همه وهمه دراين مكان متجلى مى شوند.دركارگاه (ساز ما)باداشتن مجوزازصنايع دستى سازهايى توليدمى شود.كه نه فقط رضايت مشتريان بلكه لذت فزاينده ازكاررادراين فضابه ارمغان مى آورد.بدون شك نه فقط دركارگاه(ساز ما)بلكه درسايركارگاه هانيزچنين فضايى حاكم است.
همكارى وحضورمدام من وبرادرم ودربسيارى اوقات سايردوستانى كه كارگاه مارامانندخانه خودمى دانندوچه براى همدلى درديدارهاى مدام وچه براى كاربه اينجامى آيندوماراازحضورشان محروم نمى كنندصميميتى بى مانندرابه وجودآورده است.
تلفيق صداى سازهاى كه آن هامى نوازندباابزارهاى كارمان هم نوايى بى نظيرى راپديدآورده كه همه مادوستش داريم.
مصالح مورداستفاده ازقبيل چوب ازكردستان تأمين ميشود.چراكه دركردستان مى توان چوب هاى استخوانى،خوش رنگ ونقشى رايافت كه دركمترجايى پيدامى شود.كاربااين چوب هاعلاوه برتأمين رضايت مشتريان،ماراهم راضى مى كند.

تیم ساز ما


کاووس صابونی در سال ١٣۵٠متولد شد. وی از کودکی شیفته نواهای موسیقی ایرانی بود و به صورت جدی از سال ١٣٧٠ ساخت سازهای ایرانی را آغاز نمود.


کاوه صابونی در سال ١٣۶٢متولد شد. وی از سیزده سالگی به فراگیری ساز سنتور نزد استاد پشنگ کامکار پرداخت و همزمان زیر نظر برادرش کاووس صابونی به ساخت سنتور مشغول گردید.