سه تار

سه تار از جمله متداولترین سازهای ایرانی است. همانند تار از قدمت واقعی این ساز اطلاع دقیقی در دست نیست.
ساختمان این ساز از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به تمبور و دوتار است در بسیاری از کشورها سازهایی که از نظر فیزیک ظاهری شبیه سه تار هستند وجود دارد ازجمله دیوان، دوتار، چگور، تنبور و غیره. البته صدا دهی و فرم نوازندگی سه تار با دیگر سازهای مشابه متفاوت است.
به طور کلی سه تار از دو قست: کاسه و دسته تشکیل شده است.
کاسه به طور معمول از جنس توت ساخته می شود. درقدیم کاسه را به صورت یکپارچه از یک تکه چوب می تراشیدند و امروز از قرار دادن ترکه های نازک چوب ساخته می شود.
روی کاسه سه تار را باصفحه نازکی از جنس توت می پوشانند.
روی صفحه خرکی از جنس چوب شمشاد یا فوفل قرار میگیرد و سیمها از روی خرک عبور داده می شود.
دسته سه تار از جنس چوب گردو ساخته میشود قسمت ابتدایی دسته سر پنجه است که دارای ۴ گوشی که سیمها به آن متصل می شود وساز با آنها کوک میشود.
در قسمت اتصال سر پنجه به دسته شیطانکی از جنس شاخ یا استخوان قرار دارد که سیمها از روی آن عبور میکند و به گوشی متصل می شود. بر روی دسته ۲۵ و گاهی ۲۸ از جنش روده گوسفند بسته میشود که دستان نام دارد.